Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van The Book Company BV (7 April 2020)

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Door het gebruik maken van de website van The Book Company BV (www.1-2pitch.nl) verklaart de gebruiker deze algemene voorwaarden te accepteren, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Onder gebruiker wordt verstaan: eenieder die de website www.1-2pitch.nl bezoekt, daarop inlogt en hierop documenten leest, deze downloadt of afdrukt of daarop aangeboden diensten afneemt dan wel een combinatie hiervan.
 • Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn direct na publicatie op deze website van kracht.

Artikel 2 Betalingen, overeenkomst en restitutiemogelijkheid

 • Voor toegang tot het openbare gedeelte van de website is de gebruiker geen vergoeding verschuldigd. Voor het downloaden van E-Books van de website, voor de aanmelding voor Webinars, of voor het afsluiten van een abonnement op aangeboden diensten, dient de gebruiker via elektronische weg een betaling te doen aan The Book Company BV, zoals is omschreven op de website.
 • The Book Company BV is gerechtigd de kostprijs voor de goederen of diensten zoals deze worden aangeboden op de website www.1-2pitch.nl op ieder moment aan te passen. Dit kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden ten aanzien van de al lopende abonnementen.
 • Op het moment dat een aanmelding en bijbehorende een betaling is gedaan, komt de gebruiksovereenkomst tot stand.
 • Bij tussentijdse opzegging van het abonnement wordt niet overgegaan tot restitutie van het nog resterende betaalde bedrag.
 • In beginsel levert The Book Company BV uitsluitend aan zakelijke gebruikers. Deze gebruikers kunnen geen beroep doen op het consumentenrecht en genieten geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

Artikel 3 Verlenging en beëindiging van de gebruiksovereenkomst

 • Een door de gebruiker aangegane gebruiksovereenkomst zal aan het einde van de gebruiksperiode stilzwijgend worden verlengd met steeds de periode van een jaar.
 • Beëindiging van de gebruiksovereenkomst met The Book Company BV dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk twee maanden voor de dag van het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen vaste periode van een jaar te zijn gedaan.
 • Bij niet tijdige opzegging conform artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden is gebruiker gehouden de gebruikskosten van het nieuwe gebruiksjaar te voldoen volgend op het verstreken gebruiksjaar.
 • Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:

– surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

– in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;

– in liquidatie treedt of haar onderneming staakt.

Artikel 4 Wijzigingen in de content van de portals

 • The Book Company BV is gerechtigd documenten in de website www.1-2pitch.nl op elk moment ongeldig te verklaren, te verwijderen of te vervangen door andere, zonder dat daaraan jegens The Book Company BV enig recht kan worden ontleend. Vervanging geschiedt kosteloos en op een wijze die voor de gebruiker in het algemeen het minst bezwarend is.
 • De gebruiker kan The Book Company BV verzoeken bepaalde documenten in de database op te nemen. Gebruiker zal daartoe op de door The Book Company BV aangegeven wijze handelen. Indien en voor zover naar het oordeel van The Book Company BV mogelijkheden zijn, zal dit document aan het systeem kunnen worden toegevoegd. The Book Company BV is dienaangaande jegens Gebruiker tot niets verplicht.

 Artikel 5 Onjuistheden

 • In geval in de website www.1-2pitch.nl een onjuistheid voorkomt, heeft zowel The Book Company BV als gebruiker de verplichting bij constatering daarvan de wederpartij onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Gegevens gebruiker

Gebruiker geeft bij aanmelding aan The Book Company BV de gevraagde gegevens die nodig zijn voor het versturen van inlogcodes (e-mailadres), aanbiedingen van The Book Company BV en facturen (bedrijfsnaam en postadres). Door de gebruiker verstrekte gegevens worden door The Book Company BV uitsluitend voor dit doel gebruikt. Wijzigingen in naam/adres/woonplaatsgegevens dient de gebruiker terstond aan The Book Company BV door te geven.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • The Book Company BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van verstrekte telefonische of schriftelijke adviezen. Indien er sprake is van aansprakelijkheid voor schade zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot directe door de weder partij geleden schade en beperkt zijn tot het bedrag van de onderliggende overeenkomst. In geen geval is The Book Company BV aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
 • Ten aanzien van de in de website www.1-2pitch.nl opgenomen informatie geldt dat deze zorgvuldig is samengesteld, doch dat The Book Company BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
 • The Book Company BV aanvaardt voor het gebruik en/of de zelfstandige invulling door de gebruiker van de in website www.1-2pitch.nl voorhanden informatie geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook.
 • De gebruiker vrijwaart The Book Company BV voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden schade voortkomend uit het door gebruik van informatie door gebruiker afkomstig van de website www.1-2pitch.nl.

Artikel 8 Overmacht

 • Voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede begrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de Overheid, computervirussen, uitval van communicatie/elektriciteit en/of internet en storingen binnen bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt, is The Book Company BV niet aansprakelijk.

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

 • Op de uitvoering van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de gebruiker en The Book Company BV worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.